เทศบาลเมืองระนอง ระดมเจ้าหน้าที่ ป้องกันโรคชิคุนกุนยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองระนอง ระดมพ่นสารเคมี กำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง และเฝ้าระวังนักกีฬา "ระนองเกมส์ นายสมบุญ ติกวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 หรือ ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2552 ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองได้ใช้เป็นสถานที่พักนักกีฬาและสนามแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวระนอง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา ที่กำลังระบาดอย่างหนักในหลายจังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนองร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้เข้าไปพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนเข้าพักและหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยจะพ่นวันเว้นวันตลอดการแข่งขัน รวมทั้งการฉีดพ่นหมอกควันในแหล่งชุมชน อาคารบ้านเรือน เพื่อทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายและแจกยาทากันยุงพร้อมทั้งเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดหลักของโรคชิคุนกุนยา