บ้านยิ้มในโครงการบ้านเอื้ออาทรแจกใบรับรองสิทธิจันทร์ที่ 25 พ.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กทม.จองสิทธิบ้านยิ้ม ในโครงการบ้านเอื้ออาทร 1,900 คน 43 โครงการ จาก 72 หน่วยงาน ประกาศรายชื่อและแจกใบรับรองสิทธิจันทร์ที่ 25 พ.ค.52 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย จากนั้นเริ่มบ้านยิ้ม 2 สำหรับวงเงินที้เหลือกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งกำลังพิจารณาเงื่อนไข เมื่อวานนี้(21 พ.ค.52 ) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่ง ในที่ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการบ้านยิ้ม หลังจากที่เปิดให้จองสิทธิซื้อบ้านเอื้อาทรพบว่ามีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ 1,900 คน ไม่มีบ้านของตนเอง 1,782 คน มีบ้านของตนเอง 118 คน แบ่งเป็น ผู้มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13,500 บาท ไม่มีบ้านของตนเอง 1,687 คน มีบ้านของตนเอง 100 คน ผู้มีรายได้ระหว่าง 13,500-15,000 บาท ไม่มีบ้านของตนเอง 28 คน มีบ้านของตนเอง 2 คน และผู้มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท ไม่มีบ้านของตนเอง 67 คน มีบ้านของตนเอง 16 คน โครงการที่มีผู้สนใจทั้งสิ้น 43 โครงการ และผู้ยื่นใช้สิทธิกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. 72 หน่วยงาน จากนั้นจะประกาศรายชื่อและแจกใบรับรองสิทธิแก่ผู้มีคุณสมบัติครบในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค.52 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โทร.0 2538 7307 นายครรชิต ทรรศนะวิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย รายงานว่า จากการหารือคณะกรรมการบริหารที่อยู่อาศัยมีการหารือกันถึงโครงการบ้านยิ้ม 2 ที่จะดำเนินโครงการในวงเงินที่เหลือประมาณ 5,000 ล้านบาท ใน 4 ประเด็นที่กำลังพิจารณาอีกครั้ง คือ ให้สิทธิแก่ผู้มีเงินเดือนไม่เกิน 13,500 บาทต่อเดือน กู้ซื้อบ้านในโครงการใดก็ได้ไม่เกิน 450,000 บาท ให้ผู้ที่เช่าซื้อบ้านเอื้ออาทรอยู่แล้วมีสิทธิทำสัญญากู้ใหม่ แต่ไม่เกินวงเงินที่ค้างอยู่ ให้สิทธิผู้รอการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมให้ได้สิทธิกู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และหากวงเงินเหลือควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการนอกเหนือจากที่กล่าวมาที่ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยภายในวงเงิน 1.5 ล้านบาท