สสจ.ยะลา ร่วมกับ ศอ.บต.และ พอ.สว.จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมูลนิธิ พอ.สว. จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นำคาราวานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมทีมทันตบุคลากร ประกอบด้วย ทันตแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการแพทย์ทหารบก ทหารเรือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ และอาสาสมัคร พอ.สว. ไปให้บริการทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาทันตสาธารณสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึ่งผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของทั้ง 3 จังหวัดพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีอัตราโรคฟันผุสูงมาก เนื่องจากปัจจัยทั้งสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เรื่องอาหารการกิน สุขนิสัยในการดูแลทันตสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของการแปรงฟันทำความสะอาดในช่องปาก ตลอดจนการเข้ารับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่โรคจะลุกลามเป็นมากขึ้น อีกทั้งการบริการทางทันตกรรม ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งปัญหาทันตสุขภาพดังกล่าว ได้ส่งผลทั้งค่าใช้จ่าย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของผู้ป่วยในพื้นที่ด้วย ดังนั้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ชุดสนามที่ทันสมัยให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินงานเชิงรุกตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคในช่องปาก ส่งผลต่อการลดลงของโรคดังกล่าว สำหรับการออกทันตกรรมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ให้บริการการตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และการให้ทันตสุขศึกษา ฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนักเรียนและประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก