ปิดถนนบางจุด - จัดระเบียบเส้นทางจราจร "Countdown เซ็นทรัลเวิลด์"

ปิดถนนบางจุด - จัดระเบียบเส้นทางจราจร "Countdown เซ็นทรัลเวิลด์"
Thai Post

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการจราจร ในงาน “Bangkok Countdown 2019 @ CentralWorld” ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พ.ศ.2561 

เนื้อหาระบุว่า ด้วยเทศกาลปีใหม่ 2562 มีการจัดงาน “Bangkok Countdown ๒๐๑๙ @ CentralWorld” ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะมีประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานและเฉลิมฉลองกันเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรับรองการจัดการจราจรในงานดังกล่าว 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 419/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในงาน “Bangkok Countdown 2019 @ CentralWorld” ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พ.ศ.2561 

ข้อ 2 ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ำ จัดการจราจร ดังนี้
2.1 ห้ามรถทุกชนิดเดิน จำนวน 1 ช่องทางจราจรด้านซ้าย (ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์) ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 นาฬิกา
2.2 ห้ามรถทุกชนิดเดิน ยกเว้น รถโดยสารประจำทางกำหนดให้เดินสวนทางได้จำนวน 2 ช่องทางจราจร ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกาถึงเวลา 12.00 นาฬิกา
2.3 ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถ ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 นาฬิกา

ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 นาฬิกาในถนนดังต่อไปนี้
3.1 ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกราชดำริ
3.2 ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
3.3 ถนนพระราม 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้
4.1 รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
4.2 รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ countdown