รายงานพิเศษ : จ.มุกดาหาร เปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร เปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ จัดประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ลดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ติดตามได้จากรายงาน จากสภาพปัจจุบันที่คนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิต จากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และวิถีในการดำเนินชีวิต เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคดังกล่าว สามารถควบคุมและป้องกันได้ โดยที่ประชาชนต้องใส่ใจดูแลตนเอง ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ : หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง และบ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 2 ตำบล กกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย หวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ลดโรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่าย ซึ่งได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ปรับเปลี่ยน 3 ห้องสะอาด ได้แก่ ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานผัก ผลไม้ มากขึ้น โดยรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวตามบ้าน มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม ด้านนายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ เมื่อปี พ.ศ. 2550 พบคนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด 119.10 ต่อแสนประชากร ความดันโลหิตสูง 708.74 ต่อแสนประชากร โรคหัวใจและหลอดเลือด 901.34 ต่อแสนประชากร ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่า การเปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ : หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม พร้อมขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นต่อไป โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ : หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดมุกดาหาร จึง เป็นส่วนสำคัญที่จะจุดประกายให้ประชาชนในหมู่บ้าน หันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน อย่างจริงจัง ส่งผลดีต่อสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป