ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินและส่งเสริมคุณค่าของเภสัชกร ก้าวสำคัญสู่ความเป็นวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร