สธ.ออกประกาศฯ งดการให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาในทุกโอกาส

สธ.ออกประกาศฯ งดการให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาในทุกโอกาส
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ให้ใช้บัตรอวยพร หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการ

(5 ธ.ค.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. 2561

โดยมีสาระสำคัญคือ หากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆเช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ

โดยขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมองค์กร MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

“การให้และรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกในครอบครัว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกในครอบครัว ให้เป็นแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

news08-1

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!