รองเลขาฯกพฐ. เผยยอดการเก็บค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตกทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยยอดการเก็บค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมชี้แจงค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนสามารถเก็บเพิ่มได้ นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้สรุปการเก็บค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในส่วนของค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 4 รายการ คือ ค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะความถนัดของผู้เรียน ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก และค่าเรียนปรับพื้นฐาน ซึ่งอนุญาตให้เก็บได้ไม่เกินภาคเรียนละ 1,000 บาท โดยจากการตรวจสอบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 140 แห่ง พบว่ามีโรงเรียนที่เก็บลดลง 121 แห่ง ที่เก็บเพิ่ม 8 แห่ง เก็บเท่าเดิม 7 แห่งและโรงเรียน ที่ไม่ได้เก็บในปี 2551 แล้วมาเก็บในปี 2552 อยู่ 2 แห่ง และไม่เก็บเลย 2 แห่ง นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนสามารถจัดเพิ่มเติมได้แต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายทุกคน 5 รายการ คือ ค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภค ค่าคอมพิวเตอร์ที่เกินจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าทัศนศึกษาที่เกิน ปีละ 1 ครั้ง โดยการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงความสมัครใจของผู้ปกครอง ซึ่งหากผู้ปกครองพบรายจ่ายที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน 1579