ศธ.ประกาศให้ นร.ตั้งท้อง มีสิทธิ์ลาคลอดเลี้ยงบุตรได้ ไม่ถูกไล่ออกจากสถาบัน

ศธ.ประกาศให้ นร.ตั้งท้อง มีสิทธิ์ลาคลอดเลี้ยงบุตรได้ ไม่ถูกไล่ออกจากสถาบัน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจ บ่อยครั้งที่นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ต้องยุติการเรียน เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมตามมา

ขณะเดียวกันยังพบว่าสถิติการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด (12 ตุลาคม 2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งลงนามโดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มุ่งหวังไม่ให้เยาวชนกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง ข้อ 7 ใจความว่า สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา

รวมถึงจัดให้มีระบบดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง พร้อมอนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าว หยุดพักการศึกษาในระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร ตามความเหมาะสม พร้อมจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่น

ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวยังเน้นย้ำให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต โดยให้มีเนื้อหาการเรียนรู้ครอบคลุมถึง การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมทางเพศ และให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และความเสมอภาคทางเพศด้วย

ซึ่งกฎกระทรวงนี้ จะบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น