นายกฯ ย้ำเร่งสร้างความพร้อมให้กับครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ย้ำจะเร่งสร้างความพร้อมให้กับครูผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน พร้อมเตรียมเพิ่มอัตราครูด้วยวิธีการผลิตแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาครูกระจุกตัวในพื้นที่ที่เจริญแล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับผ่านรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ว่า มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ ทางรัฐบาลจึงเห็นว่าโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลจะเป็นการแก้ไขในเชิงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาการจ่ายเงินให้เปล่าหรือแป๊ะเจี๊ย นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรครูน้อยที่ต้องสอนนักเรียนทุกชั้นเรียน แต่หากการคมนาคมสะดวกขึ้นจำเป็นต้องยุบโรงเรียนให้น้อยที่สุด ยกเว้นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลกำลังทบทวนจำนวนครูผู้สอนกับการกระจายครูไปในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันอัตราบุคลากรครูไม่ได้ขาดแคลนแต่การกระจายครูในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันซึ่งจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่พื้นที่ที่เจริญแล้วมากกว่า ทำให้พื้นที่ทุรกันดารต้องขาดแคลนครู รวมถึงขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มอัตราครูผู้สอนเหมือนวิธีการผลิตแพทย์ รวมถึงบุคลากรครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้เข้าไปปรับระบบโดยสนับสนุนครูสอนศาสนาเข้าไปในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนวัด และจะมีครูอาชีวะเข้าสอนในโรงเรียนสอนศาสนา