จัดหางานยะลา เตือนนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กลุ่มหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานยะลา เตือนนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา กลุ่มหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไปตรวจสุขภาพและยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตามที่กรมการจัดหางานได้ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 จำนวน 4 กลุ่ม และกลุ่มสุดท้ายใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นั้น เพื่อให้การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นยจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มสุดท้ายที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประกันสุขภาพเดิม , สำเนา ทร.38/1 , ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือใบเสร็จรับเงินฯ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ คนละ 1,900 บาท และให้นำแรงงานต่างด้าวไป ยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 1 30 มิถุนายน 2552 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย แบบ ตท.13, ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือใบเสร็จรับเงินฯ, ใบรับรองแพทย์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง, ใบโควตา, หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นทำการแทน และค่าธรรมธรรมใบอนุญาตทำงานและคำขอฯ คนละ 1,990 บาท นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7336 -2614 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง