ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินลำปาง-พะเยา มอบโฉนดที่ดินแก่ราษฎรชาวพะเยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง พะเยา จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในจังหวัดพะเยา ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงความสามัคคี ที่ศาลาประชาคม บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตอำเภอเมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่แรกของการดำเนินงาน ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงความสามัคคี จำนวนทั้งสิ้น 200 แปลง โดย นายเศกสรรค์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง พะเยา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ในช่วงระหว่างนี้ได้มีการเดินทางสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ของกรมที่ดิน ดำเนินการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้นำไปเป็นหลักประกันในการลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว โดยเน้นการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนร่วมลดปัญหาความขัดแย้งในข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ซึ่งจะนำมาซึ่งความสาัคคีในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ราษฎรเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาที่มาเข้ารับโฉนดที่ดินในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และปลื้มใจที่ได้รับโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง ถึงแม้จะเป็นพื้นที่จำนวนไม่มากนัก แต่ก็ภาคภูมิใจและจะใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มากที่สุด พร้อมกับจะรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง พะเยา จะทำการมอบโฉนดที่ดินครั้งต่อไปในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้