ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงรอรับ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่านนางแก้วสายใจ ไซยะสอน ภริยา เพื่อทรงนำชมนิทรรศการศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 5 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา 16.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2552 ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเบิกพระเนตร และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธลีลาโยธาประสิทธิ์ ณ วัดโยธาประสิทธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์