สพท.นราธิวาส เขต 2 มั่นใจดำเนินนโยบายเรียนฟรีทันก่อนเปิดเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เผย โรงเรียนในสังกัดจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 122 โรงเรียนเหลืออีก 2 โรงเรียน มั่นใจจะดำเนินการแล้วเสร็จทันก่อนเปิดเรียน นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชน เน้นให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2552 เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-12 พฤษภาคม 2552 พบว่า ขณะนี้โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 124 โรงเรียน ได้จ่ายเงินให้ผู้ปกครองสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 122 โรงเรียน ส่วน 2 โรงเรียนจะดำเนินการก่อนเปิดเทอม โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2552 ส่วนการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนที่ได้สั่งซื้อและส่งมอบหนังสือเรียนครบถ้วนแล้ว จำนวน 16 โรง โรงเรียนที่ทำสัญญาแล้ว ร้านค้ายังไม่ส่งมอบหนังสือเรียน จำนวน 108 โรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวอีกว่า เชื่อมั่นว่าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 สามารถดำเนินการได้ทันเปิดเทอมนี้อย่างแน่นอน