ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงรอรับ ฯพณฯ จูมมาลี ไชยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่านนางแก้วสายใจ ไชยะสอน ภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ ฯพณฯ จูมมาลี ไชยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่านนางแก้วสายใจ ไชยะสอน ภริยา เดินทางโดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรอรับที่เครื่องบิน มีพระราชปฏิสันถารและทรงแนะนำนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบในการต้อนรับ ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายไทยแด่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงนำประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังแท่นรับการเคารพ เพื่อรับการเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศปืนใหญ่ยิงสลุต 21 นัด วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามลำดับ ระหว่างนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำภริยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังพลับพลาที่จัดไว้ จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับภริยาประธานประเทศแห่งสาธาราณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ไปยังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินและเดินทางถึงลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์แล้ว หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และต้อนรับ กระทำพิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานครแด่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา ไปยังพระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่พักของฯพณฯ จูมมาลี ไชยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา จากนั้น ทรงมีพระราชปฏิสันถารตามพระราชอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอำลาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.07 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร