เพิ่มศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น ลุ่มน้ำท่าจีน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2552 นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2552 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือเจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนครอบคลุมจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร สำหรับรุ่นนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 4 มีเป้าหมายอบรมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็นภาคบรรยายวิชาการ จำนวน 2 วัน มีเนื้อหาสาระด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะ นโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจากหน่วยงานและองค์กรที่มีประสบการณ์ และศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำท่าจีน เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดได้จาก www.reo05monre.com