สธ.-ศธ. เตรียมพร้อม ร.ร.ทั่วประเทศ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมโรงเรียนทั่วประเทศในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสนับสนุนหน้ากากอนามัยไว้เป็นตัวอย่างในห้องพยาบาล จำนวน 100,000 ชิ้น นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในโรงเรียนและสถานศึกษาว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ควรปฏิบัติ 4 ด้าน คือ ด้านการเฝ้าระวังสังเกตอาการเด็กนักเรียน การให้ความรู้ การส่งเสริมสุขอนามัย และการแจ้งข้อมูล แนะนำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดประชุมครูเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และสำรวจนักเรียนในวันแรกที่เปิดเทอม หากมีนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 7 วันขอให้เฝ้าติดตามอาการไข้ ให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตัว และตรวจสอบเด็กที่ขาดเรียนเป็นประจำ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่คำแนะนำ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง และจะจัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจะสนับสนุนหน้ากากอนามัยไว้เป็นตัวอย่างในห้องปฐมพยาบาล จำนวน 100,000 ชิ้น สำหรับระดับอุดมศึกษาจะเน้นการประชาสัมพันธ์ หากนักศึกษามีอาการไข้หรืออาการคล้ายหวัด ให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และไปพบแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในคนหมู่มาก เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น