บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์จัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ จัดงานปรางค์กูสวนแตงและบุญบั้งไฟ เพื่อส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานที่มีประวัติยาวนานมาร่วมพันปี พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขอฝนตามความเชื่อ ก่อนจะถึงฤดูกาลทำนาของเกษตรกร (9 พ.ค.52) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ร่วมกับ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ จัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ ที่บริเวณปรางค์กู่สวนแตง ต.กู่สวนแตง เพื่อส่งเสริมดึงดูดให้ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานในเขตพื้นที่ และในจังหวัดที่มีอยู่จำนวนมาก โดยปรางค์กู่สวนแตงเป็นปรางค์อิฐ 3 องค์ สร้างเป็นแนวยาวเรียงกัน เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 เป็นศิลปะสมัยปาปวน และแบบนครวัด จนถึงปัจจุบัน มีอายุร่วม 1,000 ปี ซึ่งปรางค์กู่สวนแตงแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2478 จนถึงปัจจุบัน รวม 74 ปี โดยชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ร่วมกันอนุรักษ์ และจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงสืบทอดกันตลอดมา พร้อมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บูชาพญาแถนตามความเชื่อและวิถีชีวิตของคนโบราณ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ก่อนจะถึงฤดูทำนาของเกษตรกร สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี นายมงคล สุระสัจจะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชาวบ้าน และชุมชนในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ด้วย