ก.แรงงาน มอบกรมสวัสดิการฯ ตั้งคณะทำงานทบทวนร่าง พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยการทำงานฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเสนอออกเป็นกฎหมาย นางศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดเวทีสภาผู้ป่วย และทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานว่า กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีนโยบายผลักดันเรื่องการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเป็นองค์กรอิสระด้านความปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งทางสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในสมัชชาคนจน ต้องการให้รัฐบาลเร่งผลักดันบังคับใช้กฎหมายฉบับขบวนการแรงงานไทย มาบังคับใช้ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและองค์กรอิสระที่ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ และสวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาก่อนเสนอออกเป็นกฎหมาย