วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ถ่ายทอดความรู้ การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับชุมชน ผ่านศูนย์ให้บริการ 4 ศูนย์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2552 นายภราดร ศรีวิภาต รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กล่าวว่า จากการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix it Center ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดรายจ่ายสร้างรายได้แก่ชุมชน ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวขึ้น ผ่านการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทศบาลตำบลแม่กา เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลท่าวังทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ สำหรับการออกให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix it Center ครั้งนี้ จะดำเนินการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ได้แก่ ในเดือนพฤษภาคม ให้บริการที่ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เดือนมิถุนายนที่เทศบาลตำบลแม่กา เดือนกรกฎาคม เทศบาลตำบลแม่ปืม และที่เทศบาลตำบลท่าวังทองในเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานประกอบการตลอดจนหน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้อีกช่องทางหนึ่ง ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทร.0-5448-3055