ชาวพิจิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรชาวพิจิตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน เนื่องในวันฉัตรมงคล พสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในวันฉัตรมงคล น้อมนำเอาพระปฐมบรมราชโองการใส่เกล้ายึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดพิจิตรแสดงพระธรรมเทศนา ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง และขอให้พสกนิกรชาวไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ โดยเฉพาะการมีศีลธรรมควบคู่กับการเคารพกฎหมายบ้านเมืองจึงจะทำให้สังคมสงบสุขได้ งานพิธีวันฉัตรมงคลของจังหวัดพิจิตร จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โดยนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวพิธีทุกหมู่เหล่าถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งถวายรายงานการดำเนินงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และการน้อมนำเอาแนวแห่งพระปฐมพระบรมราชปณิธานของพระองค์ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม มาเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ก่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองสืบไป ในพิธีครั้งนี้ พระราชวิจิตรโมลี เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดพิจิตร ได้แสดงพระธรรมเทศนา ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า เป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมในการปกครองบ้านเมืองมาตลอดรัชสมัย และหากประชาชนคนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ในการเข้าถึงธรรม ควบคู่ไปกับการเคารพกฎหมายบ้านเมือง ประเทศชาติก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก