มร.เปิดรับนักศึกษาใหม่ 6-17 พฤษภาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 6-17 พฤษภาคมนี้ รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 21 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-17 พฤษภาคมนี้ ด้วยระบบ Super Service ที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้สมัคร สำหรับคณะที่เปิดสอนในส่วนกลางมี 10 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในส่วนภูมิภาค เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาชาวิชาสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8614-5, 0-2310-8617-8 และ www.ru.ac.th