ประชาชนในจันทบุรี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้( 5 พ.ค.52 )ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต- นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ แล้วจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก