จ.กระบี่ จัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ และเอกชน หักสูตร "นักจัดรายการวิทยุ และการเปนพิธีกรมืออาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกระบี่ จัดการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ และเอกชน หลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุ และการเป็นพิธีกรมืออาชีพ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า โลกปัจจุบันมีความผันผวน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุ และการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ในวันที่ 6 -7 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมคริสตัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม