ไทย เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทย เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2552 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมกับกล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีสำคัญสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพาน และในปีนี้รัฐบาลไทยได้จัดได้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุน ในการปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ศาสนา ซึ่งถือเป็นการบูชาที่สมกับวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ด้านพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย กล่าวถึงความสำคัญของงานแล้วยังได้หยิบยกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความเหมาะสมในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจุบัน สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4- 6 พฤษภาคม โดยมีการจัดประชุมทางวิชาการ การแสดงธรรม ศาสนพิธี และวิถีชุมชน เพื่อเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติและเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยสู่อารยชนทั่วโลกตามนโยบายของรัฐบาล