จ.สุรินทร์ จัดวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับปี 52-54

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับปี 2552-2554 จุดมุ่งเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ วันนี้(4 พ.ค.52)ที่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน รวมกว่า 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2552-2554 โดยมี นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้ข้อมูล เพื่อให้แผนพัฒนาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ นายปรีชา สุวรรณโสภี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ คนพิการมีศักยภาพ สวัสดิการดี มีกลไกขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม สู่ชีวิตอยู่ดีมีสุขภายในปี 2554 ประกอบด้วย 4 พันธกิจ , 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ , 7 เป้าประสงค์ , 7 กลยุทธ และ มีโครงการรองรับทั้งหมด 40 โครงการ และหลังผ่านการวิพากษ์แล้ว แผนดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2552 ต่อไป