มอ.หาดใหญ่ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศา แซ่เตียว คณะบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ว่า คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร.0-7428-6718 หรือ www.libarts.psu.ac.th