มูลนิธิโรคหืดฯ จัดงานวันรณรงค์โรคหืดโลก 2552 เน้นให้ผู้ป่วยควบคุมโรคได้ด้วยตนเอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จัดงาน \วันรณรงค์โรคหืดโลก 2552\ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ด้วยตนเอง พร้อมเตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาล จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืดยากไร้ มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จัดงาน \วันรณรงค์โรคหืดโลก ประจำปี 2552\ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและผู้ป่วยโรคหืด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรค พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้ป่วย โดยเน้นให้ผู้ป่วยและญาติรู้จัก เข้าใจและปฏิบัติตนตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด คือ รู้จักประเมินระดับความรุนแรงของโรคและรู้ว่าควรจะรักษาอย่างไร พร้อมทั้งจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและห้องนอนให้ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ อันเป็นสาเหตุของโรคหืด ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร รองประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทยประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าจะมีอาการในระดับที่ไม่ร้ายแรง มีเพียงประมาณปีละ 1 พันคนเท่านั้นที่เสียชีวิตจากโรคหืด เนื่องจากผู้ป่วยมักจะประเมินระดับอาการของตนเองไม่ถูกต้องและมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตยาควบคุมโรคหืดได้เอง เนื่องจากขาดวัตถุดิบในการผลิต จึงทำให้ต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งผลให้ยามีราคาสูง ทางมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จึงเตรียมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคหืดให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. นำเสนองบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจัดทำโครงการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น