ปศุสัตว์ระนอง แนะนำเกษตรกรป้องกันและควบคุมโรคในสุกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง แนะนำเกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคในสุกร เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภค นายสมเกียรติ รุ้งพราย ปศุสัตว์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองได้ออกคำแนะนำสำหรับเกษตรกรในการป้องและควบคุมโรคในสุกร โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ การป้องกันโรค 1.ให้มีการสุขาภิบาลการเลี้ยงสุกรที่ดี ได้แก่ ทำคอกให้สะอาด ไม่ชื้นแฉะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สุกรไม่อยู่ในที่หนาวเย็น ร้อนหรือถูกฝนมากเกินไป ให้อาหารที่มีคุณภาพ ถูกสัดส่วน และสะอาด รวมทั้งเสริมวิตามินในอาหารสุกร เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และลดความเครียดของสัตว์ เข้มงวดตรวจสอบให้นำสุกรที่ปลอดโรคเข้าเลี้ยงในฟาร์ม เข้มงวดการเข้าออกฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ โดยใช้น้ำฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ และเกษตรกรควรปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคระบาดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภค 2. สังเกตอาการป่วยของสุกรในฝูงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาการของสุกรที่ป่วยจะแสดงอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ไอจาม น้ำมูกไหล หากพบอาการดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภายใน 24 ชั่วโมง 3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ปีกในบริเวณเดียวกับที่เลี้ยงสุกร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรวมพันธุกรรมระหว่างเชื้อไวรัส 4. ห้ามผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอจาม เข้าในคอกเลี้ยงสุกร หากผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ที่สัมผัสสุกรมีอาการป่วยในระบบทางเดินหาย ให้รีบพบแพทย์ทันที สำหรับการควบคุมโรค ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. สุกรที่แสดงอาการป่วยให้รักษาตามอาการ เช่น ฉีดยาปฏิชีวนะ หรืออาจต้องให้สารน้ำหากจำเป็น ส่วนสุกรที่เลี้ยงร่วมฝูงให้ยาปฏิชีวนะโดยผสมให้สุกรกิน เพื่อลดการแทรกซ้อนของเชื้อแบคทีเรียตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ 2. ใช้ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดคอก 3. งดการเคลื่อนย้ายสุกรหรือสับเปลี่ยนคอกในช่วงที่พบการเกิดโรค เนื่องจากอาจทำให้โรคแพร่กระจายได้ง่าย หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้เกษตรกรติดต่อขอรายละเอียดคำแนะนำได้ที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่หรือปศุสัตว์จังหวัด