สพท.เชียงใหม่เขต 2 จัดอบรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดอบรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยหวังให้มีการขยายผลต่อยอดไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม จากครูและวิทยากร นอกเหนือจากที่ได้เรียนในชั้นเรียนตามปกติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ ได้พัฒนาต่อยอดความรู้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สำหรับการอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง 2-4 พฤษภาคม 2552 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เข้ารับการอบรมจำนวน 107 คน แบ่งเป็นอบรมวิทยาศาสตร์ 55 คน และอบรมคณิตศาสตร์ 52 คน