รมว.แรงงาน เปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ที่ อบต.พิกุล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ที่ อบต.พิกุล เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มเข็ง เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (2 พ.ค.52) นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานในชนบทหรือชุมชนให้สูงขึ้น ที่จะใช้เป็นศูนย์รับซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสร้างหรือซ่อมอุปกรณ์ในบ้านเรือนที่พักอาศัย รวมถึงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแก่แรงงานในชุมชน นำไปสู่การยกระบบขีดความสามารถของแรงงานในการประกอบอาชีพอิสระให้สูงขึ้น ส่งผลให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการของชุมชนที่ยั่งยืน เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มเข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 430 ราย , มอบเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน 40 ราย , มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมความรู้ด้านช่าง จำนวน 75 ราย และมอบรางวัลการแข่งขันช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เป็นต้น