รมว.แรงงาน รับข้อเสนอให้รัฐบาลจ่ายประเดิมค่าแรกเข้าประกันสังคมคนละ 2,000 บาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นด้วยกับข้อเสนอของแรงงานนอกระบบ เรื่องขอให้รัฐบาลจ่ายประเดิมค่าแรกเข้าประกันสังคมคนละ 2,000 บาท จากสิทธิ์เช็คช่วยชาติเหมือนแรงงานในระบบ พร้อมทั้งการขยายสิทธิประโยชน์การคุ้มครอง ระบุ น่าจะเป็นไปได้ ยืนยันต้องใช้เวลา ขอศึกษารายละเอียดที่ชัดเจนก่อน นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม (แรงงานนอกระบบ) ว่า เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลประเดิมจ่ายเงินจำนวน 2,000 บาท เป็นค่าแรกเข้าระบบประกันสังคม สำหรับปีแรก ตามสิทธิที่ควรจะได้รับเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ ที่ได้รับเงินจากเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ส่วนเงินจำนวนที่เหลือ 1,336 บาท ผู้ใช้แรงงานจะเป็นผู้จ่ายเอง จากที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อปีจำนวน 3,336 บาท ส่วนข้อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผู้ประกันตนมาตรา 40 จาก 3 กรณี ประกอบด้วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยเพิ่มชราภาพ และกรณีเจ็บป่วย รวมทั้งให้การขยายสิทธิการคุ้มครองแรงงานนอกระบบมากขึ้น ก็เห็นด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบมากขึ้น นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมนำกลับมาทบทวน และตั้งคณะทำงานมาศึกษาในรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น แต่คาดว่าข้อเสนอดังกล่าว น่าจะมีความเป็นไปได้ แต่ขอเวลาศึกษาสักระยะหนึ่ง