รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วม ระหว่าง สพฐ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดสอนวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สป. ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานการดูแลการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์การร่วมมือดำเนินโครงการ ความร่วมมือจัดบริการการศึกษาหลักสูตรระดับวิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีวิชาชีพและนำไปประกอบอาชีพได้ โดยจะนำวิชาในหลักสูตรอาชีพ ในหลักสูตรของ กศน.มาสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเมื่อจบการศึกษานอกจากจะได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ยังจะได้วุฒิประกาศวิชาชีพหรือ ปวช.อีกด้วย ทั้งนี้จะนำวิชาเกษตรกรรมมาเป็นวิชานำร่อง ซึ่งจะนำร่องใน 6 โรงเรียนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2556 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาน 600 คน