สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ตราด ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ตราด ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ (30 เม.ย.52) นางลัดดา ตั้งจินตนา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด จึงขอให้นายจ้างในจังหวัดตราด จัดให้ลูกจ้างหยุดงานในวันดังกล่าว และจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน แต่ถ้านายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดได้ เนื่องจากงานมีลักษณะหรือสภาพของงานที่เป็นงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการการท่องเที่ยว งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร งานขนส่ง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยหรือจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันแรงงานแห่งชาติ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้น จากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงาน ตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และหากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันแรงงานแห่งชาติ ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างดังกล่าว ทั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1492, 0-3952-0446