จ.สตูล เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองสตูลครบรอบ 170 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนการจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองสตูลครบรอบ 170 ปี วันที่ 7 13 พฤษภาคมนี้ วันนี้ (29 เม.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนเมษายน 2552 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 7 13 พฤษภาคมนี้ จังหวัดสตูล กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองสตูลครบรอบ 170 ปี ณ บริเวณทุ่งเฉลิมสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และลานคนเมือง ถนนบุรีวาณิช ดังนั้น นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จึงได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวางแผนการจัดงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยิ่งใหญ่ โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ช่วงเช้าเวลา 09.39 น. จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศาลากลางจังหวัดสตูล ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีทุ่งเฉลิมสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชา เวลา 14.00 น. ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณสนามสี่แยกเจ๊ะบิลัง เวลา 15.00 น. ขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล และหน่วยงานต่างๆ เริ่มแห่จากจุดที่กำหนดมาสิ้นสุด ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เวลา 16.30 น. ประธานในพิธี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและตีฆ้องเปิดงานเฉลิมฉลอง 170 ปี เมืองสตูล ต่อด้วยการแสดงบนเวที จำนวน 2 ชุด การจัดงานเฉลิมฉลอง 170 ปีเมืองสตูล ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้มีการทำบุญเมืองครั้งใหญ่ ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนชาวสตูล รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสตูล ให้ลูกหลานชาวสตูล และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญเมือง ประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม และคริสต์ การประดับตกแต่งเมือง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 170 ปีเมืองสตูล มหกรรมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภาษาพูด การแต่งกาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก