องค์การแรงงานฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อ รมว.แรงงาน ขยายสิทธิประโยชน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขยายสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม และขยายวงเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ตัวแทนผู้ใช้แรงงาน 8 องค์การ ในนามองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดยนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจนและเป็นระบบต่อนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย ให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับลูกผู้ประกันตน จากเดิม 350 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิมอายุไม่เกิน 6 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี พร้อมทั้งให้ สปส.ขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมครอบครัวของผู้ประกันตน และขยายการคุ้มครองผู้ประกันตน เมื่ออายุครบ 60 ปี ให้ได้รักษาฟรีทุกโรคด้วย อีกทั้งขอให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจัดสร้างโรงพยาบาลประกันสังคม หรือโรงพยาบาลต้นแบบ นอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงแรงงานขยายวงเงินสงเคราะห์ลูกจ้างเป็น 100% โดยนายไพฑูรย์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร การขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนที่อายุครบ 60 ปี ได้รับการรักษาฟรี น่าจะมีความเป็นไปได้ และการขยายวงเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ขณะนี้ได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ ส่วนการสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมนั้น นายไพฑูรย์กล่าวว่า ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงเกรงจะบริหารจัดการไม่ได้