สมเด็จพระญาณสังวร ประทานพรวันวิสาขบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวิสาขบูชา ให้มนุษย์น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้โลกเกิดความสงบสุข สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาสวันวิสาขบูชา 2552 ความว่า วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2552 มาถึงควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชา และน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบสุขร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน