จ.แพร่จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ปี 2551 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากการที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการระบุตำแหน่งและเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี เป็นระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภท ตามลักษณะงานแทนนั้น เพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกส่วนราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดแพร่จึงได้จัดโครงการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามการจัดประเภทตำแหน่ง และการเรียกชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยออกบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของไอดีการ์ด แทนระบบเก่า และเช้าวันนี้ (29 เม.ย.52) จังหวัดแพร่ทำพิธีเปิดการทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้น ที่บริเวณหน้าห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยการทำบัตรประจำตัวดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถยื่นขอมีบัตรได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ โดยเขียนคำร้อง พร้อมเอกสาร ไฟล์ภาพถ่ายที่จัดเก็บเป็นชื่อของตนเองสกุล JPEG และไฟล์ลายมือชื่อเป็นชื่อของตนเองสกุล Tiff ซึ่งจะง่ายต่อการจัดทำบัตรในลักษณะบัตรพลาสติกชนิดมีแถบแม่เหล็กข้อมูลของผู้ถือบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ โทร. 0-5451-1411 หรือ 08-4617-2456 สายมหาดไทย 21746 และ 21747