จ.ยะลา จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กในภาคฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กในภาคฤดูร้อน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว นายสุรพงษ์ คณานุรักษ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความหวาดระแวงไม่มั่นใจในความปลอดภัย การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ โดยเฉพาะครอบครัวที่ขาดเสาหลักของครอบครัว ก็ยิ่งจะได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวในภาวะยากลำบากเช่นนี้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานเด็กในช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยการให้เด็กได้เข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ จะช่วยเหลือค่าตอบแทน ในการทำงานของเด็ก ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และยังส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เสริมรายได้ให้แก่เด็กและครอบครัว ให้เด็กรู้จักพึ่งตนเอง มีเป้าหมายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล จังหวัดละ 20 คน รวม 100 คน และจะมีการปฐมนิเทศและมอบหมายภารกิจให้เด็กปฏิบัติหน้าที่ และต้องเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก เช่น งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล งานธุรการ สำหรับคุณสมบัติของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และเป็นเด็กด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ครอบครัวมีปัญหา ขาดหัวหน้าครอบครัว หรือเด็กไม่มีพ่อแม่ต้องอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 200 บาทต่อวัน ให้เด็กปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติราชการ