มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมพร้อมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก 4 -6 พฤษภาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมพร้อมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ในวันที่ 4 -6 พฤษภาคมนี้ พร้อมเชิญชวนคนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ซึ่งขณะนี้มีผู้นำศาสนา พุทธศาสนิกชน นักวิชาการ ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วกว่า 1,300 รูป/คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 แห่ง คือ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ การแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และทั่วโลก และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนกว่า 150 รูป/คน เพื่อช่วยให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับการสื่อสาร และการสร้างความทับใจแก่ผู้ร่วมงาน วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่อดีต จึงถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะกระทำสิ่งดีงาม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่จัดขึ้นที่วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่คนไทยทั้งประเทศ