ญี่ปุ่นเสนอร่างกรอบข้อตกลงว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอร่างกรอบข้อตกลงว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฉบับใหม่ ต่อสหประชาชาติ ซึ่งจะนำมาใช้แทนพิธีสารเกียวโตที่จะหมดอายุลงในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นต้นเหตุของภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ให้น้อยลงในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วยมุ่งให้ ทุกประเทศกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ปรับปรุงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.