ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติให้มารับก่อนหมดเขต เดือน มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร เตือนให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ให้มารับโดยด่วนก่อนหมดเขตภายในเดือนมิถุนายน 2552 นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหารได้มอบเช็คช่วยชาติ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2552 มีเช็คคงเหลือจำนวน 124 ฉบับ เป็นเช็คของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 78 ฉบับ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 38 จำนวน 16 ฉบับ และผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จำนวน 30 ฉบับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกันตนที่ได้ยื่นคำขอเช็คช่วยชาติไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 แล้ว และมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเช็ค แต่ยังไม่มารับ ขอให้ไปติดต่อขอรับโดยด่วนที่สำนักงาประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ภายในเดือนมิถุนายนนี้ หากไม่มารับ สำนักงานประกันสังคมจังหวดมุกดาหาร จำเป็นต้องส่งเช็ค 1-3 คืนกระทรวงการคลัง ก่อนนำเช็คช่วยชาติงวดที่ 4 มาจ่ายให้ผู้ประกันตนอีก ในต้นเดือนพฤษภาคม 2552 หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-2287 หรือ 0-4263-0272 ในวันเวลาราชการ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ยื่นคำขอรับเช็คช่วยชาติ ให้รีบมายื่นแบบคำขอฯ โดยด่วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ