พาณิชย์ระนอง จัดงานมหกรรมสินค้าไท เพื่อนบ้าน และธงฟ้าราคาประหยัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จัดงาน "มหกรรมสินค้าไทย เพื่อนบ้าน และธงฟ้าราคาประหยัด ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับประเทศพม่า นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์ พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการหวัดระนองกับประเทศพม่า ในปี 2552 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยว การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-พม่า และการจัหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยกำหนดจัดงานแสดงสินค้า "มหกรรมสินค้าไทย เพื่อนบ้าน และธงฟ้าราคาประหยัด ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 1 พฤษภาคม 2552 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จึงขอเชิญประชาชนชาวระนองร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว