เตรียมผลักดันวัดพระมหาธาตุ ได้รับการขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมผลักดันให้พระบรมธาตุเจดีย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยทุกผ่ายมั่นใจหลังฟังการบรรยายกรอบแนวทางการการดำเนินงานให้ทราบ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลักดันพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นมรดกโลก โดยมี นายเขมชาติเทพไชย รองอธิบดีกรมศิลปากร มาบรรยายให้ความรู้ถึงกรอบแนวทาง และความเป็นไปได้ในการนำเนสนอข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบรมธาตุเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และหากจะให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งอื่น นครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศในด้านศาสนา การเมือง การปกครอง ซึ่งได้เคยมีการนำเสนอมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน และครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง โดยจะประสานงานเพื่อขอรับความอนุเคราะห์จาก ผู้เชี่ยวชาญ มีบทบาทและมีบารมีเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการพิจารณามรดกโลกคือ ดร.อดุลย์ วิเชียร โดยการนำเสนอครั้งนี้จะ เสนอ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.เสนอเฉพาะองค์พระบรมธาตุหมายรวมถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพียงอย่างเดียว และ 2. เสนอในภาพรวมของเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุและพุทธศาสนา ตั้งแต่พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี ลงไปถึงพื้นที่ จ.สงขลา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ในประเทศมาเลเซีย โดยทั้งหมดมีพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราชเป็นจุดศูนย์กลาง หากสามารถทำได้ก็จะทำให้เกิดเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ และมีน้ำหนักในการพิจารณามากยิ่งขึ้น " โดยในระหว่างนี้คณะทำงานรวมทั้งสื่อมวลชนจะร่วมกัน จัดทำเอกสาร หลักฐาน อ้างอิงต่าง ๆ เพื่อนำไปหารือประมาณกลางเดือนหน้า