ก.ไอซีที พร้อมดำเนินการกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสร้างความวุ่นวายในชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุ พร้อมดำเนินการกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสร้างความวุ่นวายในชาติ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยว่า นับจากนี้กระทรวงไอซีที พร้อมดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติบนเว็บไซต์ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เนื้อหา ภาพ หรือข้อความที่มีลักษณะปลุกระดม อันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายหรือการจลาจล หรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบัน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทางกระทรวงไอซีทีจะใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังและเข้มงวด ซึ่งบทลงโทษของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในกรณีต่างๆ อาทิ นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน รวมถึงเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี โดยขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมต่างๆ ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต หรือ ISOC แล้วร่วม 9,000 URL ซึ่งมีเว็บไซต์ที่กระทบกับความมั่นคงรวมอยู่ถึง 6,218 URL พร้อมกันนี้ได้เปิดเลขหมายโทรศัพท์เ พื่อรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลต่างๆได้ที่เลขหมาย 0-2505-8898