นิคมดงทับจันทบุรี จัดงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ป่วยในนิคมดงทับ ในความดูแลของสถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ท่ามกลางความอบอุ่นของลูก หลาน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนัง เนื้อ ชา วันนี้ ( 22 เม.ย.52 ) ที่ศาลาอเนกประสงค์ นิคมดงทับ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครอง นิคมดงทับ ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อ พัฒนาสุขภาพกาย และ ใจ ของสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ป่วย โรคผิวหนัง เนื้อ ชา อาจพาให้พิการ หรือ โรคเรื้อน ในนิคมดงทับ ให้มีกำลังใจในการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บ มีขวั กำลังใจอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นแก่ครอบครัว ทั้งนี้ นิคมดงทับจังหวัดจันทบุรี เริ่มดำเนินการรับผู้ป่วย โรคผิวหนัง เนื้อ ชา อาจพาให้พิการ หรือ โรคเรื้อน ที่รักษาตัวหายแล้ว เข้ามาอยู่อาศัย ตามแนวพระราชดำรัสฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วย ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีการจัดสรรที่ราชพัสดุจำนวน 179 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา ให้เป็นที่ดินทำกิน ลดปัญหาที่สังคมจะต้องแบกรับภาระ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 เป็น 1 ใน นิคม 12 แห่งทั่วประเทศ มีประชากรที่เป็นผู้ป่วยภายใน 44 คน ผู้ป่วยอาศัยเพื่อรอจัดที่ทำกิน 1 คน และ ลูก หลาน ผู้อาศัย 130 คน ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และมีความพิการ ที่ต้องพึ่งพาลูก หลาน ในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยเริ่มมีอาการท้อแท้ จากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเชื้อโรคที่แทรกซึม การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว ให้ครอบครัวอบอุ่น มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง ผู้ป่วย ผู้ปกครอง ลูก หลาน ที่เป็นเยาวชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรสร้างความสนุกสนาน