สสจ.สระแก้ว จัดอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ หวังกระจายช่วยแพทย์ตรวจเบื้องต้นในศูนย์สุขภาพชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ หวังกระจายช่วยแพทย์ตรวจเบื้องต้นในศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมรองรับโรงพยาบาลประจำตำบล นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามจำนวนและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ ยังมีข้อจำกัดในด้านศักยภาพ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการเชิงรุกเพื่อ "สร้างสุขภาพ และบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับจังหวัดสระแก้ว แม้จะประสบปัญหาขาดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสูง แต่ได้พัฒนากำลังคนที่มีอยู่โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานแทนแพทย์ในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำตำบลได้ โดยในปี 2551 ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ มีพยาบาลจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 6 เดือน โดยในวันนี้ (22 เม.ย.) บุคลากรดังกล่าวจะจบการอบรมและรับประกาศนียบัตร จากนั้นจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานในสถานีอนามัยและช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง ซึ่งเป็นการเตรียมคนเพื่อรองรับนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบลอีกทางหนึ่งด้วย