สปส. แพร่ แจงลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดใช้สิทธิประกันสังคมได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดแพร่ แจงลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดใช้สิทธิประกันสังคมได้ นางสมทรง ศิริรักษ์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ช่วงนี้อาการร้อนมักเกิดโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้า กรณีลูกจ้างผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ถือว่าเป็นกรณีประสบอันตราย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ลูกจ้างผู้ประกันตนควรเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่สำรองจ่ายไปก่อน มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมในกรณีประสบอันตราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากรับการรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และกรณีที่ค่าบริการทางการแพทย์เกิน 1,000 บาท สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขแรก ลูกจ้างผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ส่วนที่เกินได้อีกไม่เกิน 290 บาท สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เพราะการฉีดวัควัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในเข็มต่อไป ไม่ใช่เป็นกรณีประสบอันตรายในครั้งแรก หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว ผู้ประกันตนสามารถเข้าฉีดวัคซีนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่ากับจำนวนที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้ประกันตนได้แสดงต่อสถานพยาบาล หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5452-2312 หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง