ม.สงขลาฯ จัดประชุมวิชาการ " วิทยาการทันุคในการให้บริการสุขภาพระดบปฐมภูมิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประชุมวิชาการ " วิทยาการทันยุคในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี คงอินทร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิชาการทันยุคในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2552 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ที่พบบ่อยและให้บริการสุขภาพชุมชนและจัดการความรู้ดูแลสุขภาพบริการ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยปฐมภูมิและบริการสุขภาพชมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-2864585 ,074-286521