สพฐ.เตรียมแยกวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อปรับโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรแกนกลางในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมแยกวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อปรับโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรแกนกลาง ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยจะเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่อง ปีการศึกษา 2552 และในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 แต่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะให้นักเรียนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ในทุกระดับชั้น จึงจำเป็นต้องแยกสาระวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเป็นวิชาต่างหาก แต่ยังอยู่ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ทำให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มี 2 กลุ่มสาระวิชาย่อย คือกลุ่มประวัติศาสตร์ และกลุ่มที่สอง ศาสนาฯ หน้าที่พลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ เพื่อปรับโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะนำเข้าพิจารณา เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ในครั้งต่อไป และเมื่อได้รับการเห็นชอบแล้วจะเสนอให้เลขาธิการ กพฐ. ลงนามประกาศแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ต่อไป โดยจะเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้